Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan van ouders en personeel en staat voor inspraak en medezeggenschap. De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. Via de MR (en de GMR) hebben zowel ouders als leerkrachten invloed op het beleid van de school. Het is de taak van de MR ervoor te zorgen dat de meningen en belangen van de achterban worden vertegenwoordigd.

De MR van onze school wordt gevormd door twee ouders en twee leerkrachten.
* Oudergeleding: Muazzez Sileywani en vacant
* Personeelsgeleding: Alma Schoonheim en Henny Broeke
technisch voorzitter: Sandy Natzijl-Los
adviserend lid: Rinko Kuil

Meedenken en meebeslissen
De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. De raad heeft daarvoor ongeveer om de zes weken overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fusie met een andere school of de wijze waarop ouders meehelpen op school.

Vertegenwoordiging van ouders en personeel
Zowel ouders als leerkrachten hebben invloed op het beleid van de school. De inzichten en ideeën van ouders en leerkrachten hoeven niet altijd overeen te komen met die van de directie. Daarom is het goed dat zowel vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten als partners in overleg met de directie tot bepaalde standpunten komen. Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hier worden allerlei school overstijgende zaken besproken.

Contact met MR
De MR vertegenwoordigt ouders en personeel, waarvan de leden om de twee jaar worden gekozen. Iedere ouder of personeelslid kan contact opnemen met een lid van de MR of zaken die de school betreffen. De MR is niet de spreekbuis voor individuele aangelegenheden. Deze zullen eerst met de leerkracht en eventueel met de directie moeten worden besproken.

Uw mening en suggesties Als ouder kunt u de MR voorzien van waardevolle informatie. Wat leeft er, wat is uw mening, heeft u suggesties, waar zit u over in? Door deze informatie weten we wat belangrijk is en waar we onze aandacht aan moeten geven.

Contactpersoon MR Sandy Natzijl-Los E-mail naar: sandynatzijl@gmail.com

MR lid gezocht!

Klik op de notulen van:
14-09-2015
02-11-2015
07-12-2015
18-01-2016
09-03-2016
18-04-2016
30-05-2016
20-06-2016
12-09-2016
Jaarverslag MR 2015​​